Konditionalis 3:e person singular

Ange konditionalis 3:e person singular av verbet.

1. être

2. attendre

3. faire

4. pouvoir

5. avoir

6. prendre

7. lire

8. mourir

9. vouloir

10. croire


 


Tillbaka till Övningar till à vous 2 Tillbaka till Verb